Raad van State: Vergunning REMO terecht geweigerd

Raad van State: Vergunning REMO terecht geweigerd

De Group Machiels krijgt ongelijk bij de Raad van State in haar beroep tegen de weigering van een nieuwe milieuvergunning voor de uitbreiding van de Remo-stortplaats. Volgens de Raad van State was de beslissing voldoende en correct gemotiveerd en was er geen garantie tegen mogelijke geurhinder. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had die vergunning in oktober 2020 geweigerd aan de NV REMO Milieubeheer. Limburgse bedrijven werden voortaan door OVAM begeleid naar stortplaatsen elders in Vlaanderen.  Enkele jaren geleden probeerde Group Machiels met het project 'Closing The Circle' het Remodossier nieuw leven in te blazen, onder meer door afval te recycleren en ter plaatse groene energie te produceren. Toenmalig minister Joke Schauvliege gaf een vergunning, maar die sneuvelde bij de Raad van State na bezwaren van de Limburgse Milieukoepel. In 2020 weigerde minister Demir dan de milieuvergunning om de stortplaats verder te kunnen exploiteren en uit te breiden.
 
Verschillende argumenten

“Dat was op dat moment onmogelijk. Zo was het milieueffectenrapport gebaseerd op een totaalproject inclusief ‘Closing the Circle’, wat intussen volledig van de baan is.  De uitbreiding ligt bovendien in habitat- en vogelrichtlijngebied en grenst aan het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het blijft bovendien onduidelijk of er voldoende maatregelen voorzien zijn om geurhinder tegen te gaan. Tenslotte gaat het om een ontginningsgebied maar plant men geen commerciële activiteiten met het gewonnen zand, terwijl het oppervlaktedelfstoffendecreet dat voorschrijft”, oordeelde Demir. Remo trok op zijn beurt naar de Raad van State maar vangt daar nu dus bot.

Geen garanties

De Raad van State ziet gen garanties tegen geurhinder, vooral omdat de uitbreiding nog dichter bij de woningen zou komen. Verder vindt de Raad de nabestemming geen verantwoording voor de onaanvaardbare omgevingshinder die met de stortactiviteiten gepaard zouden gaan. Tenslotte wijst de Raad naar een document van het studiebureau van REMO zelf, dat wijst op onduidelijkheid rond de geurproblematiek en de effecten van de genomen maatregelen.

Group Machiels wacht af

De verantwoordelijke voor Remo bij Group Machiels zegt dat ze al van bij de weigering van de vergunning door de minister gestopt zijn met alle activiteiten zodat er op dit moment niets verandert. Er is rond deze kwestie nu duidelijkheid voor het bedrijf en het arrest van de Raad van State zal nu grondig bestudeerd woden. Het project Closing the Circle was al afgevoerd, nu zal bekeken worden wat nog wel en niet kan op de Remo-site. Maar dat kan nog een tijdje duren.
 78614