De prokhinne en hun kikskes zèn doa

De prokhinne en hun kikskes zèn doa

Volgens Johan Vanpaeschen zullen ze binnenkort weer opdagen: de prokhinne bè hun kikskes. Dei zoon ierst 21 daag op hun èër motte zitte.31756